Povahové testy canisterapeutického psa (PTCTP)

Formulář přihlášky k prvním PTCTP i k přetestování po dvou letech je stejný.

Přihláška k CT zkouškám vyplnit ručně.doc (166912)
Přihláška k CT zkouškám vyplnit v PC.doc (171520)

Formulář "hodnocení" nám můžete rovněž zaslat s vyplněnou hlavičkou. Po absolvování CT zkoušek obdržíte jeho kopii.

hodnocení CT zkoušek.doc (169984)

POZOR!

Pro majitele psa - psovoda (potenciálního dobrovolníka), který se k PTCTP u naší organizace hlásí poprvé, je povinný také CT seminář. Proškolení  na námi pořádaném CT semináři a úspěšné absolvování PTCTP je u naší organizace povinné vstupní minimum pro všechny budoucí canisterapeutické týmy (tj. proškolený psovod + jeho speciálně otestovaný pes). Aktivní CT tým pak co 2 roky přistupuje k přetestování = Povahové testy canisterapeutického psa - opakovací (PTCTP - O), a to ve stejném složení (psovod + pes). Pokud si již zkušený canisterapeut - psovod nechává otestovat pro canisterapii dalšího psa, pak je toto složení týmu považováno jako tým nový, tudíž musí přistoupit k PTCTP (za poplatek 400,- Kč), ale už bez povinnosti účasti na CT semináři.

  • CT seminář i PTCTP realizujeme v rámci tzv. Canisterapeutických víkendů, které pořádáme 2x v roce (duben + září).
  • CT seminář probíhá vždy v sobotu (cca od 9h). Na semináři může být s vámi i váš pejsek.
  • PTCTP - O se konají v sobotu od rána. Zakončení a vyhlášení výsledků je ještě tentýž den odpoledne.
  • PTCTP nováčků jsou zahájeny v sobotním odpoledni a násleně pokračují v neděli, kdy je v odpoledních hodinách celá víkendová akce zakončena vyhlášením výsleků a předáním zkouškových certifikátů.

Obsolventi CT semináře obdrží účastnícký list.

Úspěšní absolventi PTCTP a PTCTP - O obdrží zk. certiikát s platnosti na 2 roky (vyjímečně s omezením na 1 rok / viz. hodnocení "C"). Certifikát je nepřenosný! Certifikace opravňuje poskytovat CT službu pouze osobě, která s daným psem PTCTP úspěšně absolvovala.

 

Další podmínky pro účast na PTCTP a povinnosti zúčastněné osoby naleznete v samotné přihlášce k PTCTP.

Pzn.: Obeznámeni s věškerými podmínkami, povinnostmi a zkušebním řádem naší organizace stvrzujete svým podpisem na přihlášce k PTCTP.

 

CENÍK platný od 1. 6. 2017

  • CT SEMINÁŘ / 700,- Kč / osoba (povinný pro všechny nové absolventy PTCTP)
  • 1. PTCTP / 400,- Kč člen / 1pes + psovod ( nebo člen + nový pes)
  • 1. PTCTP / 500,- Kč nečlen / 1pes + psovod ( nebo již otestovaný psovod + nový pes)
  • PTCTP - O / 200,- Kč člen / přetestování CT týmu po dvou letech (případně po jednom roce), a to ve stejném složení a za podmínky, že CT tým řádně dokládal svou CT činnost zasláním potvrzených CT výkazů - 2 x ročně ( tj. pololetně)
  • PTCTP - O / 300,- Kč nečlen / přetestování CT týmu po dvou letech (případně po jednom roce), a to ve stejném složení a za podmínky, že CT tým řádně dokládal svou CT činnost zasláním potvrzených CT výkazů - 2 x ročně ( tj. pololetně)

Viz. přihláška k PTCTP - povinnosti psovoda

Každý CT (canisterapeutický) tým, který absolvuje PTCTP u organizace Podané ruce, z. s., je povinen vést písemný záznam o průběhu svých canisterapií (např. CT deník) a na základě toho vyplní formulář CT výkazu (ke stažení na webu organizace). Tento výkaz (potvrzený i klientským zařízením) je povinen zaslat organizaci Podané ruce, z. s. vždy 2x ročně, a to k 30. 6. a 31. 12. daného roku. V případě neplnění tohoto povinného minima si sdružení vyhrazuje právo účtovat si za další (přetestování) zkoušky poplatek jako by byly první.

 

Číslo účtu organizace vedený u Fio banky, a.s.: 2701210309/2010 (poplatky, čl. platby aj.)

 

Poštovní adresa organizace - kancelář:

Podané ruce, z. s.

CANISTERAPIE

Malý Koloredov 811

738 01 Frýdek-Místek